SALB Logo
SALB Heading
Blog
South African Library for the Blind Book Reviews for May

 

Title:   Ayinamhlabelo

Author:  B.P. Maphumulo

Format:  Coming Soon In Both Audio and BRAILLE

 

Review: Ayinamhlabelo, yinoveli edlulisa umyalezo wokuthi ubudedengu buyisimo esibanga izingozi emgwaqeni, futhi asibekezeleki. UNcamisile usebe yisisulu sokuhlukumezeka okubangelwa nguye luqobo noSihluthu abangayiqikeleli imithetho nezimpawu zomgwaqo. Ugcina esefunde okuningi ngamaphutha akhe nawalo mlisa. Ngenxa yokuzimisela nokuzinikela kwakhe ugidlabezwa isikhundla esiphakeme njengesikhulu emNyangweni wezokuThutha nezokuPhepha. Le Mpumelelo yakhe ihambisana nesikhathi salo Hulumeni wentando yeningi lapho ilungelo lomuntu wesifazane selihlonishwa futhi esebukwa ngeso lokulingana nomuntu wesilisa emazingeni okuphatha. Le ncwadi yenza umuntu omusha aqonde ukuthi umuntu ophumelelayo empilweni usebenza phezu kwemigomo aphinde abe nemibono ecacile ngekusasa lakhe.(Londiwe Radebe)

 

Title:  Bengithi Lizokuna

Author:  Nakanjani G. Sibiya

Format:  Coming Soon In both BRAILLE and Audio.

 

Review: Bengithi lizokuna, le noveli isethulela indikimba yokuhlinzwa ukuze umuntu ashintshe ubulili bakhe, okuyinto okungakaze kubhalwe ngayo esiZulwini. Le noveli ixoxa ngoMhlengi Ngidi onesifiso sokushintsha ubulili bakhe ukuze abe ngowesifazane ngenxa yokuthi unemizwa yothando eyenza athande abanye abantu besilisa, hhayi abesifazane. Kunzima ukuba umndeni kaMhlengi wamukele isimo sakhe, uyise kuyaphoqeleka ukuba amxoshe ekhaya amesule nasemafeni abezowathola ngokuhamba kwesikhathi. Nentokazi ake wathandana nayo iyahlukumezeka kakhulu emoyeni ngenxa yokwaliwa nguMhlengi engamtshelanga isizathu. Ngempela uyaphumelela uMhlengi ukuba ahlinzwe, useshintsha igama uba nguMahlengi,intokazi enhle esanganisa izinsizwa. Ekushintsheni kwakhe eba yintombazane, yilapho kwaqala khona izinkinga, ngesizathu sokuthi sekukhona izinsizwa ezimbili ezimthandayo, ezizimisele ngokushiya konke ngenxa yakhe. Njengoba isihloko sale noveli sithi ‘’bengithi izokuna’’ cishe bonke abalingiswa lapha banethemba lokuthi izinto zizolunga, kufezeke amaphupho abo.  (Londiwe Radebe)

 

Title:  Blood On Their Hands

Author:  Jessica Pitchford

Format:  Coming Soon In both BRAILLE and Audio.

 

Review: In this book, General Johan Booysen reveals the truth on what was happening back in the 1960’s, from how he dropped out of school after failing standard 9 and pursued his dream of becoming a policeman, Shobashobane massacre, highway heists, the assassination of Colonel Chonco, etc.When Johan Booysen hears that the new Provincial Police Chief takes backhanders from a Durban businessman, he decides to give her a benefit of the doubt. But the evidence becomes impossible to ignore and he soon gets dragged down the corridors of power and politics into a web of intrigue, deceit and betrayal that, at times, he has trouble making sense of. Only when he is arrested, handcuffed and tossed into a cell does Booysen realise just how ruthless those opposed to him are an opposition he comes to call the ‘cabal’ and whom he believes have more blood on their hands than the so-called Cato Manor Death Squad with which he is closely associated. Blood on their hands traces Johan Booysen’s life and career from patrolling the streets of Amanzimtoti in the 1970’s to his rise in 2010 to major general and head of KZN’s Directorate for Priority Crime Investigation Unit, the Hawks. But his tenure is short-lived. When Booysen decides to take on those so determined to be rid of him, each battle he wins is met by hostility and further efforts to shut him out of the criminal justice system. But capitulating is not in his DNA.

 

Title:  From Whiskey To Water

Author:  Sam Cowen

Format: Coming Soon In both BRAILLE and Audio.

 

Review: This is an autobiography of Samantha Cowen, who tells us about her addiction to alcohol and how she saved herself from it. Sam talks about how she struggled with alcoholism, swapping whiskey for food until she finally found her redemption in long-distance swimming. She kept her addiction from the public eye for over 14 years. She has been sober for the past 13 years. Londiwe Radebe

 

Title:  The Ubuntu Girl

Author:  Sonja Kruse

Format:  Coming Soon In both BRAILLE and Audio.

 

Review: In October 2009, Sonja Kruse quit her job, gave her car away and left the familiar behind to embark on a year-long journey across South Africa to prove that the spirit of uBuntu was alive in the country. She became known as the uBuntu girl.

Sonja set off on a countrywide journey with little more than a backpack, camera, phone and a R100 to prove that the spirit of uBuntu in South Africa is alive. She carried a big belief that she is because of others. She has visited over 150 families in from 16 different cultures who opened their homes and hearts to, in essence, a stranger. She stayed in suburbs, dusty townships, in shacks and in mansions across the 9 provinces. She met pensioners, school children and students, farmers and labourers, rich businessmen, poor widows, artists, housewives, truckers and curio sellers.What they all had in common was a spirit of uBuntu. Along her journey, she also raised funds for the book to be designed. All she felt through the journey was warmth and humanity.

Leave a Reply

+ 100% -
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech